นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า "อะตอม" แต่นักเรียนทราบหรือไม่ว่า... อะตอม คืออะไร และ มีอะไรอยู่ภายในอะตอม

          ดีโมครีตัส (นักปราชญ์ชาวกรีก) ได้กล่าวว่า...ทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นจาก อนุภาคที่เล็กมาก เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้จะรวมตัวเข้าด้วยกันโดยวิธีการต่างๆ สำหรับอนุภาคนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถแตกแยกออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กลงไปอีกได้ ดีโมครีตัสตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อะตอม (Atom) จากภาษากรีกที่ว่า atoms ซึ่งมีความหมายว่า ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ตามความคิดเห็นของเขา อะตอมเป็นชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้

         ต่อมานักวิทยาศาสตร์หลานคน ได้แก่ จอห์น ดอลตัน, เจ เจ ทอมสัน, รัทเทอร์ฟอร์ด และนีลส์ โบร์ ตามลำดับเวลา ได้เสนอทฤษฎีอะตอมโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองที่พอจะศึกษาได้ จนเป็นทฤษฎีอะตอมที่เชื่อถือได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีใจความดังนี้

          อะตอม (Atom) หมายถึง อนุภาคที่เล็กมากๆ ของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ ไม่สามารถแบ่งออกได้ทางเคมี ประกอบด้วยนิวเคลียส (Nucleus) ที่มีโปรตอน (Proton) ซึ่งมีประจุเป็นบวก (+) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งมีประจุเป็นกลาง รวมกันอยู่ตรงกลาง และอิเล็กตรอน (Electron) มีประจุลบ (-) วิ่งอยู่รอบๆ ดังภาพ

ภาพที่ 7 โครงสร้างอะตอม

          จากภาพที่ 7 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีระดับพลังงานต่างกัน โดยอิเล็กตรอนวงในสุดมีพลังงานต่ำสุด และวงนอกสุดมีพลังงานสูงสุด

อนุภาคมูลฐานของอะตอม
          ทุกอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญคือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียส นิวเคลียสนี้จะครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอมเพียงเล็กน้อย และมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆ นิวเคลียสด้วยความเร็วสูง คล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบ

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลของอนุภาคมูลฐานของอะตอมแต่ละชนิด

อนุภาค

ประจุ (หน่วย)

ประจุ (C)

มวล (g)

มวล (amu)

อิเล็กตรอน

-1

1.6 x 10-19

0.000549

9.1096 x 10-28

โปรตอน

+1

1.6 x 10-19

1.007277

1.6726 x 10-24

นิวตรอน

0

0

1.008665

1.6749 x 10-24

  
อิเล็กตรอน สัญลักษณ์ e- มีประจุเป็นลบ และมีมวลน้อยมาก
โปรตอน สัญลักษณ์ p+ มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอน 1,836 เท่า
นิวตรอน สัญลักษณ์ n มีประจุเป็นศูนย์ และมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอน 1,839 เท่า

          จากจุดนี้นักเรียนคงทราบแล้วว่า... อะตอมไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสาร เพราะยังมีอนุภาคมูลฐานของอะตอมที่เล็กกว่า คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน แต่นักเรียนทราบหรือไม่ว่า... มีอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคมูลฐานของอะตอมอีกหรือไม่

อยากทราบคำตอบ    คลิกที่นี่

 

 


Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com