คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดคือ โมเลกุลของธาตุทั้งหมด

  ก. Ca  Cu  Co
  ข. Na  Cl2  H2
  ค. O2  N2  S8  
  ง.   O2  NH4  NaCl

2. ข้อใดคือ โมเลกุลของสารประกอบทั้งหมด

  ก. H2  N2  O8
  ข. O2  NH4  NaCl
  ค. Cl2  Br2  H2O
  ง.   CO2  CaCl2  HCl

 


   Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com