คำชี้แจง : ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
                  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดถูกต้อง

  ก. ธาตุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ต้องได้สารประกอบเสมอ
  ข.
  ค. ธาตุสามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้อีก
  ง.   ในภาวะปกติ ธาตุมีได้ทั้ง 3 สถานะ
2. ข้อใดเป็นธาตุทั้งหมด
  ก.   เหล็ก   อากาศ  ทองคำ
  ข.   ไฮโดรเจน  คาร์บอน  นิเกิล
  ค.   พลวง  ปรอท   แอลกอฮอล์
  ง.   กำมะถัน  ด่างทับทิม  ปรอท
3. ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นธาตุทั้งหมด
  ก.  CO2    NO2    O2    H2
  ข.  H2O    He      Na    Cl2
  ค.  Mg      N2      Br2    O2
  ง.   K       Mg      Be     CO

จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 4-5

ธาตุ A มีสมบัตินำไฟฟ้าไม่ได้, มีสถานะก๊าซ
ธาตุ B มีสมบัตินำไฟฟ้าได้, ผิวเป็นมันวาว
ธาตุ C มีสมบัตินำไฟฟ้าไม่ได้, เปราะ
ธาตุ D มีสมบัตินำไฟฟ้าได้, เปราะ

4. ธาตุใดเป็นโลหะ
  ก.  A
  ข.  B
  ค.  C
  ง.  D
5. ธาตุใดเป็นกึ่งโลหะ
  ก.  A
  ข.  B
  ค.  C
  ง.  D
6. ธาตุในข้อใด เป็นโลหะทั้งหมด
  ก.  Li    Al    P
  ข.  Al    B    Zi
  ค.  Na    Mg    C
  ง.  Zn    Ag    Na

7. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองคำ

  ก.  Cu
  ข.  Ag
  ค.  Au
  ง.  Ga

8. อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารเรียกว่าอะไร

  ก.  ธาตุ
  ข.  อะตอม
  ค.  โมเลกุล
  ง.   สารประกอบ

9. อนุภาคมูลฐานของธาตุ คือข้อใด

  ก.  โปรตอน และนิวตรอน
  ข.  โปรตอน และอิเล็กตรอน
  ค.  นิวตรอน และอิเล็กตรอน
  ง.  โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน

10. โมเลกุลของ H3PO4 กับ C2H6O มีจำนวนอะตอมแตกต่างกันกี่อะตอม

  ก.  1  อะตอม
  ข.  2  อะตอม
  ค.  3  อะตอม
  ง.  4  อะตอม

11. เมื่ออะตอมของธาตุเสียอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใด

  ก.  ไอออนลบ
  ข.  ไอออนบวก
  ค.  สารประกอบ
  ง.  ธาตุชนิดใหม่
12. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากธาตุ ไม่ถูกต้อง
  ก.  อะลูมิเนียมใช้ทำแผ่นห่ออาหาร
  ข.  ทองแดงใช้ทำมอเตอร์ไฟฟ้า
  ค.  ทองคำใช้ทำเครื่องประดับ
  ง.  คลอรีนใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า

13. สัญลักษณ์ของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 13 จำนวนนิวตรอนเท่ากับ 14 คือข้อใด

ก.   
ข.   
ค.   
ง.   

14. การใช้ประโยชน์จากธาตุกำมันตรังสีในข้อใดถูกต้อง

  ก.  Co - 60 ตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ
  ข.  Na - 23 ใช้รักษาโรคเบาหวาน
  ค.  U - 238 ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  ง.   I - 131 ใช้รักษาโรคตับอักเสบ

จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15

1)  ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกับธาตุ Y เกิดเป็นสารประกอบ Z คายพลังงานความร้อน
2)  ธาตุ M ให้รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส
3)  ธาตุ A รวมกับธาตุ B เกิดเป็นสารละลาย AB คายพลังงานความร้อน
4)  ธาตุ W แผ่รังสีแอลฟาเพื่อลดพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส

15. ข้อใดเป็นธาตุกัมมันตรังสี

  ก.  ข้อ 1 และ 2
  ข.  ข้อ 3 และ 4
  ค.  ข้อ 2 และ 4
  ง.  ข้อ 1 และ 3

16. สารในข้อใดเป็นสารประกอบทุกสาร

  ก.  ด่างทับทิม  ปูนขาว  เกลือแกง
  ข.  แนฟทาลีน เหรียญบาท  กำมะถัน
  ค.  น้ำอัดลม  น้ำปูนใส  น้ำตาลทราย 
  ง.  ทิงเจอร์ไอโอดีน  น้ำเชื่อม  ทองเหลือง
17. ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นสารประกอบทั้งหมด
  ก.  CO2    NaCl    H2O
  ข.  O2    N2    H2O2
  ค.  Cl2   CO   O2
  ง.   S8    N2    H2

18. สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ

  ก.  สาร A เป็นของเหลวใสไม่มีสีนำไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ X กับธาตุ Y
  ข.  สาร B เป็นของเหลวสีเงิน เป็นมันวาว เหนียว จุดหลอมเหลว –39 oC
  ค.  สาร C มีสถานะเป็นของแข็ง จุดหลอมเหลว 1,535 oC และนำไฟฟ้า
  ง.  สาร D เป็นของแข็งสีดำ จุดหลอมเหลว 2,030 oC และไม่นำไฟฟ้า

19. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบ ไม่ถูกต้อง

  ก.  กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี่
  ข.  โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร
  ค.  แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ทำผงซักฟอก
  ง.  สารส้มใช้แกว่งน้ำให้ตะกอนตกลงก้นตุ่ม

20. สารประกอบในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงินทั้งหมด

  ก.  เกลือแกง  หินปูน  ยิปซัม
  ข.  น้ำขี้เถ้า  ดินประสิว  ด่างทับทิม
  ค.  แอมโมเนีย  โซดาไฟ  น้ำปูนใส
  ง.  กรดเกลือ  น้ำส้มสายชู  กรดคาร์บอนิก

 


   Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com