สารประกอบ (Compound) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมารวมตัวกันโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้เกิดเป็นสารใหม่หรือกลับคืนเป็นธาตุเดิมได้ 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างสารประกอบ

ลักษณะทั่วไปของสารประกอบ
            สารประกอบแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันไป 
            สารประกอบมีสมบัติแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบ
            สารประกอบเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เสถียร
            สารประกอบชนิดหนึ่งๆ จะต้องมีอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบคงที่
            สารประกอบมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น   
                   ของแข็ง => กลูโคส (C6H12O6), หินปูน (CaCo3), สนิมเหล็ก (Fe2O3) และปูนขาว (CaO) เป็นต้น
                   ของเหลว => น้ำ (H2O), เอธานอล (C2H5OH) และอะซิโตน (CH3COCH3) เป็นต้น
                   ก๊าซ => คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเธน (CH4) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น

 

 


Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com