นักเรียนทราบหรือไม่ว่า โมเลกุล (Molecule) คืออะไร เกี่ยวข้องกับสารประกอบอย่างไร...

           ถ้าแบ่งสารออกเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด โดยแต่ละหน่วยคงสมบัติเดิมไว้ เรียกว่า อะตอม สารใดที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเดียวกันทั้งหมด เรียกว่า ธาตุ แต่ถ้าประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน เรียกว่า สารประกอบ

           อะตอมของธาตุมักไม่อยู่ตามลำพัง แต่จะรวมกันอย่างมีระเบียบจะเกิดเป็น โมเลกุลของธาตุ ยกเว้นธาตุที่เป็นก๊าซเฉื่อยสามารถอยู่อย่างอิสระได้ เช่น He, Ne, Ar, Xe และ Rn ถ้าเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันก็จะเกิดเป็น โมเลกุลของสารประกอบ

           ดังนั้น โมเลกุล หมายถึง อะตอมของธาตุตั้งแต่ 1 อะตอมขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นอะตอมของสารชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ได้มารวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบ

ภาพที่ 19 ตัวอย่างโมเลกุลของธาตุ

ภาพที่ 20 ตัวอย่างโมเลกุลของสารประกอบ

           จากภาพที่ 19 และ 20 จะเห็นได้ว่า โมเลกุลเป็นคำที่ใช้ได้กับทั้งธาตุและสารประกอบ

 

 


Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com