นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สารประกอบเกิดขึ้นได้อย่างไร...

           สารประกอบเกิดจากการสร้างพันธะเคมีระหว่างอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน โดยการแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม การรวมตัวของธาตุเป็นสารประกอบนั้น เป็นที่น่าสงสัยว่า สารประกอบที่เกิดขึ้นนั้นมีสมบัติที่แตกต่างกันไป  และแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 17 การรวมตัวของธาตุเป็นสารประกอบ (เกลือแกง)

           จากภาพที่ 17 โซเดียม (Na) เป็นธาตุโลหะสีเงิน มีสถานะเป็นของแข็งสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำและติดไฟได้ ส่วนคลอรีน (Cl) เป็นธาตุอโลหะมีสถานะเป็นก๊าซมีสีเขียว มีกลิ่นฉุนและเป็นพิษ แต่เมื่อธาตุทั้ง 2 รวมตัวกันเป็นสารประกอบจะได้เกลือแกงที่นำไปปรุงอาหารได้

           น้ำตาลทราย เป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)
           
น้ำ เป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) ดังภาพ

ภาพที่ 18 การรวมตัวของธาตุเป็นสารประกอบ (น้ำ)

 

 


Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com