คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การเกิดสารประกอบ มีลักษณะอย่างไร

  ก. เกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันทางเคมี
  ข. เกิดจากการสร้างพันธะเคมีของอะตอมธาตุต่างชนิดกัน
  ค.
  ง.   ถูกทุกข้อ

2. ธาตุโซเดียม รวมตัวทางเคมีกับ ธาตุคลอรีน ได้เป็นสารใด

  ก. กรดไฮโดรคลอริก
  ข. น้ำโซดา
  ค. เกลือแกง
  ง.   โซดาไฟ

3. น้ำเกิดจากอะตอมของธาตุใดรวมตัวกันทางเคมี

  ก. H กับ O
  ข. C กับ H
  ค.
  ง.  
  O กับ O

 


   Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com