คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. เพราะเหตุใด ธาตุกำมันตรังสีจึงมีการปล่อยอนุภาคหรือแผ่รังสีออกมา

  ก. มีพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส
  ข. มีอิเล็กตรอนมากเกินไป
  ค.
  ง.  

2. ธาตุกัมมันตรังสีสามารถแผ่รังสีชนิดใดออกมา

  ก. แอลฟา
  ข. บีตา
  ค.
  ง.   ถูกทุกข้อ

3. การใช้ประโยชน์จากธาตุกำมันตรังสีในข้อใด ไม่ถูกต้อง

  ก. C - 14  ตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ
  ข. U - 238  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
  ค.
  ง.   I - 131  ใช้รักษาโรคเบาหวาน

 


   Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com