คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จากข้อมูลต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 1-3

1) ถนอมอาหาร
2) ดูดความชื้นและทำฝนเทียม
3) ทำปุ๋ย
4) ทำสบู่
5) สารฟอกสี และใช้ฆ่าจุลินทรีย์ในน้ำประปา
6) ทำน้ำแข็งแห้ง และน้ำโซดา

1. ข้อใด คือประโยชน์ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ก. 1
  ข. 2
  ค.
  ง.  

2. ข้อใด คือประโยชน์ของเกลือแกง

  ก. 1
  ข. 2
  ค.
  ง.   4

3. ข้อใด คือประโยชน์ของโซดาไฟ

  ก. 2
  ข. 3
  ค.
  ง.   5

 


   Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com