เนื้อหาบทเรียน

  บทนำ
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ลิพิด
  กรดนิวคลีอิก
  เอนไซม์
  เอกสารอ้างอิง
 
คุณเป็นคนเข้าเยี่ยมชมคนที่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


          ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม มีดังนี้

          1. ชนิดของเอนไซม์
          2. ความเข้มข้นของเอนไซม์
          3. ความเข้มข้นของสารตั้งต้น (Substrate)

          4. ความเป็นกรด - เบสของสารละลาย ค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดคือ 7.4
          5. อุณหภูมิ ภาวะที่เหมาะสมที่สด คือ 37 0C

          6. การยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ (Enzyme Inhibitors)
          7. ตัวทำละลาย เช่น เอทานอล

   
Copy © Right 2008 All Servers
By Miss.Watchara H. & Mr.Theerapong S.
E-mail : Littleimp13@hotmail.com