เนื้อหาบทเรียน

  บทนำ
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ลิพิด
  กรดนิวคลีอิก
  เอนไซม์
  เอกสารอ้างอิง
 
คุณเป็นคนเข้าเยี่ยมชมคนที่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สมบัติของโปรตีน

          การละลายน้ำ ไม่ละลายน้ำ บางชนิดละลายน้ำได้เล็กน้อย
          ขนาดโมเลกุล และมวลโมเลกุล ขนาดใหญ่มีมวลโมเลกุลมาก
          สถานะ ของแข็ง
          การเผาไหม้ เผาไหม้มีกลิ่นไหม้
          ไฮโดรลิซิส

          การทำลายธรรมชาติ โปรตีนบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน หรือเปลี่ยนค่า pH หรือเติมตัวทำลายอินทรีย์บางชนิดจะทำให้เปลี่ยนโครงสร้างจับเป็นก้อนตกตะกอน

การทำลายสภาพธรรมชาติ (Denaturation) ของโปรตีน

          การทำลายสภาพธรรมชาติของโปรตีน คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป มีดังนี้
          1. ความร้อน และรังสีอัลตราไวโอเลต
          2. ถูกตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล อะซิโตน
          3. ความเป็นกรด - เบส (pH ที่เปลี่ยนไป)
          4. รวมตัวกับเกลือของโลหะหนัก เช่น Hg2+ Ag+ Pb2+
          5. การฉายรังสีเอกซ์
          6. การเขย่าแรงๆ ให้ตกตะกอน

การทดสอบโปรตีน

          การทดสอบโปรตีน ใช้ทดสอบกับสารละลายไบยูเรต (เป็นสารละลายผสมระหว่าง CuSO4 กับ NaOH ซึ่งมีสีฟ้า) ซึ่งได้สารเชิงซ้อนของ Cu2+ กับโปรตีน และให้ละลายที่มีสี ดังสมการ

 

<<ตัวอย่างกิจกรรมการทดลองเรื่อง การทดสอบโปรตีน>>


   
Copy © Right 2008 All Servers
By Miss.Watchara H. & Mr.Theerapong S.
E-mail : Littleimp13@hotmail.com